+31 6 52 61 44 47
stephan.pals@palsconsultancy.nl

Algemene voorwaarden van Pals Consultancy

Specialist in AFAS

1      Algemeen

 1. Deze voorwaarden beheersen alle offertes en overeenkomsten (‘Overeenkomst’) van Pals Consultancy (‘PALS CONSULTANCY’) om diensten (‘Diensten’) aan te bieden aan u, opdrachtgever (‘Opdrachtgever’).
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen gelden deze voorwaarden.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken na de offertedatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte of de offerte door PALS CONSULTANCY is herroepen.
 5. Wanneer Pals Consultancy een door Opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk accepteert of begint met het leveren van diensten wordt deze opdracht geacht te zijn geaccepteerd.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht PALS CONSULTANCY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2      Werkplek

 1. Indien Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever kosteloos een werkplek ter beschikking stellen zoals redelijk verlangd door het personeel van PALS CONSULTANCY.

3      Werktijden

 1. Medewerkers van PALS CONSULTANCY worden, tenzij anders overeengekomen, tussen 08:00 en 18:00 ingezet bij Opdrachtgever.
 2. Voor inzet buiten bovengenoemde uren geldt een toeslag van 50%.
 3. De normale werktijd wanneer een medewerker een dag voor Opdrachtgever wordt ingezet bedraagt 8 uren.

4      Medewerkers

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan PALS CONSULTANCY.
 2. Wanneer inzet van een specifieke medewerker van PALS CONSULTANCY is overeengekomen zal PALS CONSULTANCY er altijd naar streven deze medewerker in te zetten voor Opdrachtgever. In geval de betreffende medewerker (bijvoorbeeld wegens ziekte) niet beschikbaar is behoudt PALS CONSULTANCY zich het recht voor een andere medewerker in te zetten. Hiervan stelt PALS CONSULTANCY opdrachtgeven uiteraard tijdig op de hoogte.
 3. Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen medewerkers van PALS CONSULTANCY die betrokken was bij het leveren van de Diensten in dienst te nemen of benaderen met de intentie dit personeel een dienstverband aan te bieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PALS CONSULTANCY. In het geval van detachering door opdrachtgever aan derden zal Opdrachtgever in het contract met derden deze verplichting opnemen.

5      Referentie

 1. PALS CONSULTANCY mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken.

6      Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

 1. Voor het leveren van de Diensten is PALS CONSULTANCY afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever.
 2. De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door PALS CONSULTANCY benodigde informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.
 3. Opdrachtgever accepteert dat alle door PALS CONSULTANCY genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar beste kunnen op grond van gegevens die PALS CONSULTANCY bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan PALS CONSULTANCY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. PALS CONSULTANCY is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van de Diensten indien dit veroorzaakt is door aan PALS CONSULTANCY te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.
 6. De enkele overschrijding van een termijn brengt PALS CONSULTANCY niet in verzuim.
 7. Indien er een redelijke verwachting is dat de levering van de Diensten wordt vertraagd, brengt PALS CONSULTANCY Opdrachtgever daarvan op de hoogte.

7      Levering van de diensten

 1. PALS CONSULTANCY zal de Diensten verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden.
 2. PALS CONSULTANCY garandeert niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of tot een resultaat genoemd in een document of presentatie door PALS CONSULTANCY of de Opdrachtgever.
 3. PALS CONSULTANCY geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch uitdrukkelijk, met betrekking tot de Diensten of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

8      Overmacht

 1. PALS CONSULTANCY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien daartoe gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PALS CONSULTANCY komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PALS CONSULTANCY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PALS CONSULTANCY niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PALS CONSULTANCY of van derden daaronder begrepen.
 3. PALS CONSULTANCY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PALS CONSULTANCY zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. PALS CONSULTANCY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover PALS CONSULTANCY ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PALS CONSULTANCY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9      Facturatie en betaling

 1. Facturatie door Pals Consultancy vindt maandelijks plaats op basis van nacalculatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de genoemde termijn voldoet is hij zonder de vereiste van nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten) die samenhangen met het innen van de vordering.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PALS CONSULTANCY verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Onverlet de andere rechten die PALS CONSULTANCY toekomen is PALS CONSULTANCY gerechtigd de uitvoering van de diensten op te schorten wanneer Opdrachtgever in verzuim is.

10  Kosten en kostenvergoedingen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten naar de plaats van tewerkstelling.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief alle overige onkosten en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 3. Voor het reizen naar de locatie waar, in overleg met Opdrachtgever de werkzaamheden worden verricht, brengt PALS CONSULTANCY een bedrag van 0,19 euro per kilometer in rekening.
 4. Indien PALS CONSULTANCY reiskosten (bijvoorbeeld reiskosten voor het reizen van de plaats van tewerkstelling naar een andere vestiging van Opdrachtgever of naar een relatie van Opdrachtgever) maakt in opdracht van werkgever brengt PALS CONSULTANCY hiervoor 0,35 euro per kilometer voor in rekening.
 5. Tarieven kunnen, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks per 1 januari door PALS CONSULTANCY worden aangepast. PALS CONSULTANCY informeert Opdrachtgever tijdig indien tarieven worden aangepast.

11  Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het eigendom van alle werken (‘Werken’) tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst en alle intellectuele eigendomsrechten daarop berust bij PALS CONSULTANCY of bij de partij waarvan PALS CONSULTANCY het recht heeft verkregen die te gebruiken.
 2. Onder Werken wordt verstaan software, documentatie, concepten, hulpmiddelen, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken.

12  Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle in het kader van de Diensten van de andere partij ontvangen informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit doet met haar eigen vertrouwelijke informatie.
 2. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen
  1. die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan,
  2. die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie,
  3. die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij,
  4. die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of
  5. die bekend gemaakt is op grond van de wet.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het leveren van de Diensten.

13  Aansprakelijkheid

 1. PALS CONSULTANCY is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Diensten of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of PALS CONSULTANCY op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade (anders dan bedoeld in artikel 13.2) zou kunnen optreden.
 2. PALS CONSULTANCY is aansprakelijk voor lichamelijk schade van een medewerker van Opdrachtgever en directe schade aan stoffelijke bezittingen van Opdrachtgever, voor zover PALS CONSULTANCY op grond van de wet hiervoor aansprakelijk is en deze schade is veroorzaakt door PALS CONSULTANCY in de levering van de Diensten.
 3. De totale aansprakelijk van PALS CONSULTANCY zal in geen geval op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Diensten door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding) in de periode vanaf drie (3) maanden voordat de oorzaak van de claim zich heeft voorgedaan tot het moment dat deze oorzaak zich voordeed, en in geen geval zal de aansprakelijkheid van PALS CONSULTANCY meer bedragen dan 10.000 euro.
 4. Opdrachtgever vrijwaart PALS CONSULTANCY voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Diensten, waarvoor PALS CONSULTANCY niet aansprakelijk is.

14  Eis tot schadevergoeding

 1. Een eis tot schadevergoeding wordt uitsluitend door PALS CONSULTANCY in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn.
 2. In ieder geval moet een eis tot schadevergoeding worden ingediend binnen drie (3) maanden nadat de oorzaak van de claim zich heeft voorgedaan.
 3. Indien de claim niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever wordt ingediend
  1. worden de Diensten geacht te zijn geaccepteerd; en
  2. wordt Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van iedere eis tot schadevergoeding terzake; en
  3. verliest Opdrachtgever ieder recht om een eis tot schadevergoeding terzake in te dienen.

15  Overdraagbaarheid

 1. Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door PALS CONSULTANCY.
 2. PALS CONSULTANCY mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van PALS CONSULTANCY in belangrijke mate overneemt.

16  Toepasselijk recht

 1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.